Let's Learn Basic Nihongo 2 (Japanese Language) now

kyo - today . . . . . . . . . . . kino - yesterday

ashita - tomorrow . . . . . . . . . . . shū - week

toshi - year . . . . . . . . . . . byo - second

fun - minute . . . . . . . . . . . jikan - hour

tokei - clock . . . . . . . . . . . ji - o'clock

karendā - calendar . . . . . . . . . . . getsu-yobi - Monday

ka-yobi - Tuesday . . . . . . . . . . . sui-yobi - Wednesday

moku-yobi - Thursday . . . . . . . . . . . kin-yobi - Friday

do-yobi - Saturday . . . . . . . . . . . nichi-yobi - Sunday

suru - do . . . . . . . . . . . iku - go